Học tập và làm theo lời Bác

Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khát vọng xây dựng nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc hiện nay

Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khát vọng xây dựng nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc hiện nay

 •   19/03/2024 04:20:36 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng ta kế thừa, vận dụng xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Trong bối cảnh mới hiện nay, nhiệm vụ tiếp tục quán triệt giá trị chân lý trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công cuộc đổi mới đất nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

 •   18/12/2023 09:29:15 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Tham nhũng là một căn bệnh gây cản trở sự phát triển của xã hội, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trên cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến việc phòng ngừa, đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng là cơ sở lý luận có giá trị to lớn đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.
Vận dụng tư tưởng “chính trị sáng suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Vận dụng tư tưởng “chính trị sáng suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

 •   06/11/2023 02:11:26 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
(TG) - “Chính trị sáng suốt” trong di sản Hồ Chí Minh xét đến cùng chính nói đến cái hay, cái đẹp, và nói đến các giá trị bền vững của một nền chính trị hướng đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Trong giai đoạn cách mạng ở nước ta hiện nay, nghiên cứu, vận dụng quan điểm về “chính trị sáng suốt” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và công tác xây dựng Đảng về chính trị nói riêng.
Tác phẩm "Dân vận" và sự chỉ dẫn với công tác dân vận hiện nay

Tác phẩm "Dân vận" và sự chỉ dẫn với công tác dân vận hiện nay

 •   16/10/2023 02:34:09 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
(TG) - Cách đây 74 năm, ngày 15/10/1949, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận - một tác phẩm tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng quan điểm mang tầm chiến lược về vai trò của nhân dân, về vấn đề dân chủ, về vị trí, phương pháp, cách thức của công tác dân vận. 
Hồ Chí Minh với việc lựa chọn con đường phát triển của dân tộc Việt Nam qua tác phẩm “Thường thức chính trị”

Hồ Chí Minh với việc lựa chọn con đường phát triển của dân tộc Việt Nam qua tác phẩm “Thường thức chính trị”

 •   12/10/2023 03:21:40 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
(TG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn. Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ và tầm nhìn thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy con đường cách mạng vô sản, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là lý tưởng, lẽ sống được Người khẳng định trong các cương lĩnh, đường lối của Đảng và nhiều bài nói, bài viết, trong đó có tác phẩm “Thường thức chính trị”. Đó cũng là con đường phát triển, là mục tiêu, là bước đi của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng bộ máy nhà nước Trung ương trong những năm 1945 - 1954 - Bài học kinh nghiệm đối với việc hoàn thiện bộ máy nhà nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng bộ máy nhà nước Trung ương trong những năm 1945 - 1954 - Bài học kinh nghiệm đối với việc hoàn thiện bộ máy nhà nước

 •   12/09/2023 03:14:41 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Những năm 1945 - 1954, trong bối cảnh vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo quá trình xây dựng Nhà nước Việt Nam non trẻ, giúp bộ máy nhà nước nói riêng và hệ thống chính trị Việt Nam nói chung dần được hoàn thiện, đáp ứng những đòi hỏi bức thiết mà sự nghiệp cách mạng đề ra. Trong giai đoạn hiện nay, những kinh nghiệm, bài học quý báu rút ra từ quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng bộ máy nhà nước vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và sự vận dụng vào xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam hiện đại

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và sự vận dụng vào xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam hiện đại

 •   25/06/2023 08:32:18 PM
 •   Đã xem: 262
 •   Phản hồi: 0
Nghiên cứu hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam cho thấy, những luận điểm về văn hóa của Người là sự sáng tạo, khoa học; kết tinh những giá trị văn hóa Đông - Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại; là nhân cách, bản lĩnh văn hóa của một nhà văn hóa kiệt xuất; là sự vận dụng sáng tạo lý luận về văn hóa của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam; giữ vai trò định hướng việc xây dựng, phát triển, nâng cao tầm vóc nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ

Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ

 •   05/06/2023 09:38:47 PM
 •   Đã xem: 509
 •   Phản hồi: 0
Mỗi khi nói về cán bộ, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng coi trọng cả đức và tài, trong đó đức phải là gốc. Theo Người, cán bộ mà không có đạo đức cách mạng thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đã hơn nửa thế kỷ, những lời căn dặn ấy ngày càng thấy thấm thía, nhất là trong xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay.
Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

 •   30/05/2023 03:13:54 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã đi xa, nhưng di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Người để lại vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, là kim chỉ nam dẫn đường cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Trong đó, tư tưởng về nêu cao thái độ, trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên có giá trị to lớn đối với mọi giai đoạn cách mạng.
Sinh hoạt chuyên đề quý II/2023: “Giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An”

Sinh hoạt chuyên đề quý II/2023: “Giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An”

 •   12/05/2023 05:20:30 AM
 •   Đã xem: 536
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng quý II/2023.
75 năm khắc ghi lời Bác dạy “Nước lấy dân làm gốc… xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”

75 năm khắc ghi lời Bác dạy “Nước lấy dân làm gốc… xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”

 •   18/04/2023 02:49:17 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng “nước lấy dân làm gốc…xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” là lý tưởng, mục tiêu sống và chiến đấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời của Người đều lấy Nhân dân làm lẽ sống, làm mục tiêu phụng sự. Tư tưởng ấy soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, không ngừng được Đảng ta bổ sung và phát triển trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong công nhân Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong công nhân Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   03/04/2023 03:55:15 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Trong các phong trào hành động cách mạng của toàn dân tộc, công nhân là giai cấp đi đầu, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” theo ước nguyện của Bác Hồ kính yêu. Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, giai cấp công nhân cần tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong lao động, sản xuất, để giữ vững, ngày càng xứng đáng với vai trò tiên phong của mình.
Văn hóa Hồ Chí Minh - Văn hóa vì hạnh phúc của Nhân dân

Văn hóa Hồ Chí Minh - Văn hóa vì hạnh phúc của Nhân dân

 •   20/03/2023 10:39:18 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Văn hóa Hồ Chí Minh là toàn bộ di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho dân tộc, cho mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Văn hóa, tư tưởng và cuộc đời của Người là lấy hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc làm mục tiêu hy sinh, phấn đấu. Tinh hoa văn hóa Hồ Chí Minh đã đưa dân tộc Việt Nam vào hàng ngũ của các dân tộc tiên phong của thời đại, có ý nghĩa to lớn đối với đất nước ta trong bối cảnh hiện nay.
Học, tự học và học suốt đời theo gương Bác Hồ!

Học, tự học và học suốt đời theo gương Bác Hồ!

 •   02/02/2023 09:12:38 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập chính là một quá trình tiếp thu tri thức. Việc tự học suốt cuộc đời mỗi người là quan trọng, cần thiết và thường xuyên. Đây là cách tốt nhất để mỗi người làm giàu trí tuệ và nhân cách, để ngày càng tiến bộ…
Tư tưởng “người trước, súng sau” trong hoạt động quân sự của Hồ Chí Minh

Tư tưởng “người trước, súng sau” trong hoạt động quân sự của Hồ Chí Minh

 •   06/01/2023 02:25:55 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đã hiến dâng trọn đời cho nền độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Trong di sản mà Hồ Chí Minh để lại cho hậu thế, tư tưởng “người trước, súng sau” về giải quyết mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đang được Đảng, Nhà nước, Quân đội ta kiên định, chủ động, linh hoạt vận dụng và phát triển sáng tạo trong tình hình mới.
Học tập Bác điều quan trọng nhất là làm theo gương Bác (Ảnh: Tư liệu).

Học tập Bác điều quan trọng nhất là làm theo gương Bác

 •   02/11/2022 11:53:17 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Vẫn còn biết bao câu chuyện cảm động về Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Mỗi người hãy xác định suốt đời học tập và làm theo gương Bác để không ngừng tiến bộ, tránh được những khuyết điểm, sai lầm dù là nhỏ nhất.
Ảnh bìa cuốn sách Sửa đổi lối làm việc

Sửa đổi lối làm việc và đổi mới công tác cán bộ theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   03/10/2022 09:41:46 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
75 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Sửa đổi lối làm việc (1947-2022), song phần Người dành để nói về vấn đề cán bộ trong đó vẫn luôn là những bài học quý báu không chỉ đúng với hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, mà còn giữ nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn đối với việc đổi mới cán bộ, công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
XÂY DỰNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

XÂY DỰNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 •   17/03/2022 05:52:45 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một trong những vấn đề mang tính căn cốt là phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó nền tảng, tạo sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ, đảng viên đấu tranh chống ảnh hưởng tiêu cực, những thói hư tật xấu, xứng đáng là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo trung thành và tận tụy của nhân dân.
BÁC HỒ VỚI "TẾT TRỒNG CÂY" VÀ QUAN ĐIỂM "TRỒNG NGƯỜI"

BÁC HỒ VỚI "TẾT TRỒNG CÂY" VÀ QUAN ĐIỂM "TRỒNG NGƯỜI"

 •   07/02/2022 08:52:43 PM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập2
 • Hôm nay308
 • Tháng hiện tại10,501
 • Tổng lượt truy cập239,509
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây